TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

close

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ GWARANCJI HELEN SPRINGS Sp. z o.o.

I Informacje ogólne
1. Helen Springs Sp. z o.o.jest przedsiębiorcą zarejestrowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzącym działalność gospodarczą między innymi w zakresie importu i sprzedaży wyposażenia oraz urządzeń kosmetycznych na podstawie wpisu do KRS nr 0000521627. Niniejsze warunki ogólne oraz zasady rękojmi i gwarancji dotyczą wyłącznie tego zakresu działalności.
2. Niniejsze warunki ogólne będą stosowane z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, ustawy z dnia o 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. W przypadku, gdy niniejsze warunki ogólne będą sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mieć będą te przepisy.
4. Dane osobowe Kontrahentów są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień oraz reklamacji.
II. Definicje
1. W rozumieniu poniższych przepisów za:
− Kontrahenta uznaje się osobę fi zyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej zamawiającą Towar od Helen Springs sp. z o.o.
− Towar uznaje się wszelkiego rodzaju rzeczy oferowane do sprzedaży przez Helen Springs sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
− Helen Springs – Helen Springs Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 05-805 Kanie, Polska
− Przedsiębiorcę uznaje się Kontrahenta będącego zarejestrowanym przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów, zamawiającego Towar w związku z prowadzoną działalnością zarobkową;
− Konsumenta uznaje się Kontrahenta zamawiającego Towar nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza;
III. Publikacja
Kontrahenci przyjmują do wiadomości, iż niniejsze warunki ogólne oraz gwarancji są opublikowane na stronie internetowej www.supersalon.eu i zamówienie towaru jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ich postanowień. W przypadku zakupu za pośrednictwem innych stron internetowych
w mailu wysyłanym do Kontrahenta po dokonaniu zakupu zawarte są niniejsze warunki ogólne. W takim przypadku, w razie braku zgody na brzmienie niniejszych warunków sprzedaży Kontrahent ma prawo do odstąpienia od umowy w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty zakupu.
IV. Zasady zakupu.
1. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Helen Springs powiadomi o tym niezwłocznie Kontrahenta i poinformuje go o spodziewanej dacie dostawy. Jeżeli Kontrahent nie odstąpi niezwłocznie od umowy uważa się, iż zamówił Towar z terminem dostawy wyznaczonym przez Helen Springs.
2. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczna albo telefoniczną na stronie internetowej www.supersalon.eu albo na stronach współpracujących z Helen Springs.
3. Płatności mogą być dokonywane albo w formie przedpłaty na konto bankowe Helen Springs albo za pobraniem gotówkowym. Szczegółowe sposoby i koszty dostawy są ujawnione na poszczególnych stronach internetowych.
4. Ceny na stronach internetowych są cenami brutto. Na życzenie Kontrahenta będą wystawiane faktury vat pod warunkiem dostarczenia danych do faktury w terminie 3 dni od zakupu.
V. Termin i sposób dostawy
Towar może być odebrany przez Kontrahenta osobiście albo dostarczony pocztą kurierską lub w inny sposób, na koszt Kontrahenta. Towar przedstawiany do odbioru jest w terminie 5 dni od dostawy, do tego terminu należy doliczyć czas dostawy przez pocztę albo firmę kurierską.
VI. Gwarancja i rękojmia
1. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w stosunku do nabywców nie będących Konsumentami wyłącza się stosowanie rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów.
2. Helen Springs udziela gwarancji jakości sprzedanych towarów na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Okres gwarancja biegnie od daty odebrania Towaru przez Kontrahenta. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru w Helen Springs.
3. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż Towary nie są objęte gwarancją ani rękojmią producenta.
4. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie dostarczonych Towarów. Nie obejmuje ona:
− pilotów sterujących do foteli elektrycznych;
− tapicerki oraz pokrycia lakierniczego elementów metalowych;
− żarówek, bezpieczników; spiral grzewczych w fotelach elektrycznych;
− szklanych pelot do urządzeń zabiegowych oraz głowic zabiegowych Akustycznej Fali Uderzeniowej;
− grzałek w wapozonach;
− kółek i zamków w szafkach, stolikach;
− mechanicznych mocowań zagłówków, podnóżków i podłokietników.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte, niewidoczne w dacie dostawy. Kontrahent przy odbiorze towaru jest zobowiązany do bezzwłocznych oględzin i sprawdze nia prawidłowości działania Towaru. W przypadku stwierdzenia wady powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) zgłosić je do Helen Springs w formie pisemnej. Na użytek niniejszych warunków ogólnych przyjmuje się za formę pisemną oprócz tradycyjnej także faks oraz pocztę elektroniczną.
6. W pozostałych przypadkach zgłoszenie wad powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.
7. Po zgłoszeniu wady Kontrahent powinien dostarczyć wadliwy Towar do serwisu Helen Springs, ul.Kolejowa 2a, 05-805 Kanie, tel (4822) 758 57 75
8. Helen Springs w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej naprawy wadliwych elementów Towaru. Standardowy czas naprawy gwarancyjnej wynosić będzie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu Helen Springs i jest liczony do daty postawienia naprawionego Towaru do dyspozycji Kontrahenta.
9. W przypadku naprawy polegającej na wymianie podzespołów kluczowych dla funkcjonowania Towaru, odrębną 12 miesięczną gwarancją zostają objęte wymienione elementy.
10. W przypadku stwierdzenia, iż wady lub uszkodzenia Towaru powstały z przyczyn zawinionych przez Kontrahenta albo przez osoby trzecie, jeżeli nastąpił wypadek wyłączenia gwarancji z powodów dotyczących Kontrahenta albo jeżeli wady dotyczą podzespołów nieobjętych gwarancją, Helen Springs niezwłocznie powiadomi o tym Kontrahenta oraz przedstawi mu koszty naprawy. Helen Springs przystąpi do naprawy po uzyskaniu akceptacji Kontrahenta. W przypadku braku akceptacji Helen Springs przedstawi Kontrahentowi Towar do odbioru. W przypadku nieodebrania towaru w terminie 10 dni od przedstawienia Towaru do odbioru Helen Springs będzie uprawnione do naliczenia opłaty za przechowanie Towaru w wysokości 0,2 % wartości Towaru + vat za jeden dzień przechowywania. Helen Springs będzie uprawnione do uzależnienia wydania towaru od uiszczenia przez Kontrahenta opłaty za przechowanie Towaru.
11. Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu lub modułu, jeżeli Towar nadal nie funkcjonuje prawidłowo Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania wymiany wadliwego Towaru na nowy, wolny od wad. W sytuacji, jeżeli Helen Springs nie będzie mogło dostarczyć nowego Towaru w terminie 45 dni
Kontrahentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.
12. Żądanie wymiany Towaru na nowy powinno zostać zgłoszone na piśmie w terminie 3 dni od wystąpienia wady po raz czwarty. Żądanie odstąpienia od umowy także powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej w terminie 3 dni od upłynięcia 45 dniowego terminu na dostawę towaru wolnego od wad. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Helen Springs zwróci cenę sprzedaży w terminie 21 dni od daty otrzymania od Kontrahenta podpisanej faktury korygującej na konto bankowe wskazane przez Kontrahenta. Powyższe zapisy odnośnie wymiany Towaru albo odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie wielokrotnego wystąpienia wady tego samego rodzaju.
13. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia:
− prób rozebrania albo naprawiania Towaru przez Kontrahenta albo jakąkolwiek osobę trzecią poza serwisem Helen Springs lub osobami przez Helen Springs do tego upoważnionym;
− wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, niezawinionych przez Helen Springs;
− zniszczenia urządzeń w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej albo uszkodzenia urządzenia w wyniku eksploatacji Towaru w warunkach odmiennych od zalecanych przez Producenta w instrukcji obsługi;
− używania Towaru przy użyciu materiałów eksploatacyjnych innych aniżeli dostarczane przez Helen Springs;
− użytkowania Towaru przez osoby, które nie przeszły wymaganego szkolenia.
VII. Szkolenia
W przypadku wybranych Towarów warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji jest odbycie przez Kontrahenta albo osoby przez niego wskazane specjalistycznego szkolenia w zakresie eksploatacji towaru. Oferta Helen Springs zawiera informacje, które towary są objęte obowiązkiem
przeszkolenia. Odbycie szkolenia zostaje stwierdzone odpowiednim certyfi katem.
VIII. Zwrot Towaru.
Zgodnie z art. 7.1. ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kontrahent będący konsumentem może zrezygnować z zakupionego Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania
przesyłki. Prawo to jest jednak uzależnione od tego, iż Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz że został odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą, a także, iż Towar nie był specjalnie przygotowany pod indywidualne zamówienie Kontrahenta, który przed zakupem miał możliwość szczegółowego zapoznania się z Towarem. Termin 10 dni liczony jest od daty odbioru towaru i daty wysłania towaru przez Kontrahenta (terminy określane są na podstawie listu przewozowego). Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.
Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
IX. Postanowienia końcowe
1. Do pozostałych spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych zastosowanie mieć będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory związane z realizacją umów sprzedaży Towarów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Helen Springs.
WSZELKIE NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE NALEŻY ZGŁASZAĆ W SERWISIE HELEN SPRINGS
Helen Springs Sp. z o.o.
Kolejowa 2a
05-805 Kanie
serwis@supersalon.eu; info@supersalon.eu
tel: (4822) 758 57 75; (+48) 509 866 198
fax: (4822) 770 03 01